Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Biollie s.r.o.


 

 1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Biollie s.r.o., IČ: 272 67 571, se sídlem Velvarská 1626/45, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou:

tel.: 725 322 252

e-mail: michaela@biollie.com

 1. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje subjektu údajů a dalších subjektů, jejichž osobní údaje byly či budou získány v souvislosti s plněním na základě objednávky a kupní smlouvy.
 2. Na základě objednávky a kupní smlouvy jsou zpracovávány níže uvedené kategorie osobních údajů subjektů osobních údajů:
 1. jméno a příjmení
 1. adresa
 2. e-mailová adresa
 3. telefonní číslo
 4. údaje o platební kartě/ číslo bankovního účtu
 1. Účelem zpracování je plnění povinností ze smlouvy, plnění zákonných povinností, ochrana práv správce a zasílání obchodních sdělení. 
 2. Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu nezbytnou pro konkrétní účel zpracování. Povinnosti týkající se ochrany osobních údajů se Správce zavazuje plnit po celou dobu smluvního vztahu.
 3. Správce se zavazuje zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje (jeho zaměstnanci) zavázaly k mlčenlivosti.
 4. Správce je oprávněn předávat získané osobní údaje přepravním partnerům, kterými jsou: Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266, za účelem dopravy zakoupeného zboží.  
 5. Správce se zavazuje poskytnout součinnost subjektu osobních údajů v případě uplatnění jeho práv, a to zejména práva na přístup k osobním údajům, jejich výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 6. Správce se zavazuje vést záznamy o všech kategoriích činností souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 7. Správce se zavazuje přijmout a udržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 8. Ke zpracovávaným osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Správce, které budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů, rozsahem a účelem jejich zpracování.
 9. Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovávány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně osoby pověřené.
 10. V případě odstoupení od smlouvy není Správce a jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni povinnosti mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovém případě trvá i po ukončení smluvního vztahu, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k prodávajícímu.

 

V Praze dne 15. 3. 2019