Všeobecné obchodní podmínky


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Název: Biollie s.r.o.

IČ: 272 67 571, DIČ: CZ272 67 571

Zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 304808

Zodpovědný vedoucí: Michaela Kabelová

Sídlo: Velvarská 1626 / 45, Praha 6, PSČ - 160 00

Web: www.biollie.com

Email: michaela@biollie.com 

Telefon: +420 725 322 252

Provozní doba: 9:00 - 18:00   

(dále jen „Prodávající“)     

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Biollie s.r.o., se sídlem Velvarská 1626/45, 160 00 Praha 6, identifikační číslo: 272 67 571 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.biollie.com (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. „Kupujícím“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  3. „Prodávajícím“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

 

 1. INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S CENOU A VLASTNOSTMI ZBOŽÍ
  1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, která nastala na straně prodávajícího a která by znamenala, že zboží je prodávané za nepřiměřeně nízkou nebo nepřiměřeně vysokou cenu.
  2. Ceny zboží jsou udávány v českých korunách. 
  3. Informace o cenách zboží, které je prodáváno v rámci e-shopu, jsou uvedeny u jednotlivého zboží. Cena je stanovena volným obchodním uvážením prodávajícího. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží nejsou připočítávány žádné další daně. Zároveň k cenám nejsou připočítávány další poplatky kromě těch, které jsou výslovně stanoveny v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. O nákladech na dopravu do zahraničí je zákazník informován před odesláním zásilky.
  4. Informace o zboží, které je prodáváno v rámci e–shopu (tj. zpravidla jeho označení a popis jeho vlastností) se nacházejí na webových stránkách e-shopu u jednotlivých položek prodávaného zboží.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
  6. Zboží kupující hradí platební kartou. Ve výjimečných případech lze sjednat platbu převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol bude upřesněn emailem. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
  7. V případě bezhotovostní platby je celková cena zboží splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy (tj. od doručení potvrzení o přijetí objednávky). V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit celkovou cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude kupujícímu přiřazen při potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit celkovou cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že kupující nezaplatí celkovou cenu zboží ani ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od doručení potvrzení o přijetí objednávky, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, o odstoupení od smlouvy prodávající písemně informuje kupujícího. Prodávající vrátí kupujícímu veškeré finanční prostředky, které od kupujícího v souvislosti se smlouvou již přijal na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány prodávajícímu, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Nebude-li cena služeb kupujícím zaplacena v plné výši nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, kdy má být objednaná služba poskytnuta, má se za to, že kupující je v prodlení se zaplacením ceny objednané služby a prodávající od smlouvy odstoupil, neoznámí-li prodávající písemně kupujícímu, že závazek ze smlouvy trvá. Pro tento účel kupující souhlasí s tím, aby přijaté finanční prostředky byly kupujícímu vráceny prostřednictvím bezhotovostní platby. Kupující sdělí prodávajícímu na jeho žádost číslo bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků.  
  8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  9. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
  10. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

    

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží

způsobu úhrady ceny zboží

údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

bližších podmínkách pro dodávku zboží

celková cena zboží, která zahrnuje cenu zboží včetně nákladů na balení a dodání zboží (dále jen „celková cena zboží“)

  1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři.
  2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Zboží prodávané na e-shopu je vyráběné ručně. Některé kožené zboží je sestavováno z více komponentů. Každé zboží (mimo potraviny) je originální kus a v některých případech se začne vyrábět až po specifikaci zakázky kupujícím. Z těchto důvodů předem negarantujeme jednotnou dodací lhůtu.
  2. Po obdržení objednávky a po upřesnění všech detailů pro výrobu je kupující informován o termínu dodání. Pokud dojde ke změně oproti dohodě, je kupující informován o novém termínu dodání.
  3. Pro doručování objednaného zboží prodávající používá společnost DPD, Ceskou postu a Zasilkovnu. Cenu za dopravu hradí kupující.  
  4. Prodávající dodá kupujícímu kompletní zboží nejpozději do termínu stanoveného při potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
  5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem zaplacení celkové ceny zboží v plné výši. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází jeho převzetím. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Odmítne-li kupující převzít zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu skladného; v případě věci podléhající rychlé zkáze, je prodávající oprávněn tuto věc zlikvidovat na náklady kupujícího. Pokud si kupující nevyzvedne zboží, které se nepodařilo kupujícímu doručit, do 3 měsíců ode dne, kdy byl vyzván k převzetí zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného; v případě, že si kupující nevyzvedne věc podléhající rychlé zkáze nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byl k převzetí vyzván, vyhrazuje si prodávající právo věc prodat a výtěžek použít na úhradu skladného, popř. je prodávající oprávněn tuto věc na náklady kupujícího zlikvidovat či odstranit. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  7. Doklady ke zboží (tj. daňový doklad a případné certifikáty) odešle prodávající kupujícímu se zbožím.
  8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dodávce zboží - věci, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  3. V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb (platí také pro balíček poskytování služeb a dodání zboží), se má za to, že kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající započal plnit své závazky vyplývající z této smlouvy již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že po úplném splnění závazku prodávajícím ztrácí právo odstoupit od smlouvy. Bylo-li ze smlouvy o poskytování služeb plněno prodávajícím částečně před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  4. Nejedná-li se o shora uvedený případ či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží či poskytnutí služeb, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo na odstoupení bez uvedení důvodu nelze uplatnit pro kupujícího – podnikatele. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží či poskytnutí služeb. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího michaela@biollie.com. V případě odstoupení od smlouvy dle shora uvedených podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  6. V případě shora uvedeného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží od kupujícího popř. ode dne, kdy kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal nebo ode dne, v němž prodávající začal s plněním smlouvy o poskytování služeb; Pro tento účel kupující souhlasí s tím, aby přijaté finanční prostředky byly kupujícímu vráceny prostřednictvím bezhotovostní platby. Kupující sdělí prodávajícímu při odstoupení od smlouvy číslo svého bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků.  
  7. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní a nejlépe v původním obalu. Nesmí jevit známky opotřebení či poškození. 
  8. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
  3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho sídle nebo prostřednictvím poštovních služeb či elektronické komunikace.
  4. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
  5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  6. Pokud se vada vyskytla během šesti měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
  7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  8. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení pokynů k použití a údržbě zakoupeného zboží.           

 

 1. PODMÍNKY PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
  1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Reklamace se posílají elektronicky na adresu michaela@biollie.com. Zákazník by měl uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  2. Reklamaci zároveň lze uplatnit písemně (v listinné podobě), a to zasláním přípisu na sídlo prodávajícího. Spotřebitel v takovémto případě může odeslat prodávajícímu reklamaci formou doporučeného dopisu, kde uvede své identifikační údaje, datum uskutečnění objednávky, popis zboží a popis vad zboží, které reklamuje.
  3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  4. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  5. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu.
  6. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  7. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  8. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
  9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

 

  1. Pokyny pro správné používání a ošetřování koženého zboží
   1. 7.10.1.Kůže a voda – Máčení ve sladké i slané vodě se nedoporučuje. Kůže se tímto opotřebovává.
   2. 7.10.2.Kůže a chemikálie – Kůži chraňte před kontaktem s chemikáliemi (parfémy, laky na vlasy,

krémy apod.). Chemikálie mohou poškodit produkty.

   1. 7.10.3.Čištění – Otřete suchým nebo navlhčeným hadříkem. Kůže se časem opotřebí. Může 

změnit barvu. Získá patinu. Doporučujeme ošetřovat přípravky určenými na kůži.

   1. 7.10.4.Reklamace kožených výrobků poškozených nesprávným používáním (viz voda, chemikálie,

slaná voda, apod.) a nedodržováním pokynů se nepřijímají.

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
  3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).          

 

 

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, sjednává se, že se vztah řídí českým právem. 
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  4. Prodávající uvádí, že spotřebitel může formou e-mailu, který zašle na adresu michaela@biollie.com, opravit jakékoliv nesprávnosti ve své objednávce, a to do okamžiku, kdy prodávající objednávku spotřebiteli potvrdí.
  5. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
  6. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
  7. Účinnost těchto obchodních podmínek nastává dne ………2019

 

 

V Praze dne 15. 3. 2019